Tel.dom.:182001013

Tel.:+48605549715

Małe Ciche 82

Menu

Regulamin obiektu

W celu uniknięcia nieporozumień oraz zapewnienia Państwu udanego wypoczynku prosimy o zapoznanie się z poniższym regulaminem.

 1. Rezerwację uważa się za potwierdzoną z chwilą dokonania płatności wymaganej przedpłaty (zadatku) w wysokości i terminie wskazanym w e-mailowym lub smsowym potwierdzeniu rezerwacji. Pokój wynajmowany jest na doby. Doba pobytowa trwa od godziny 14:00 do godziny 10:00 dnia następnego. Gość nie może przekazywać pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął termin najmu pokoju.
 2. W dniu przyjazdu należy uregulować z góry resztę opłaty za cały pobyt (możliwość opłaty tylko gotówką). W przypadku anulowania, rezygnacji z rezerwacji wniesiona przedpłata (zadatek) nie podlega zwrotowi. Niewykorzystanie całości pobytu przez Gościa na skutek późniejszego przyjazdu niż wynika to z terminu rezerwacji bądź wcześniejszego wyjazdu, nie skutkuje obniżeniem lub zwrotem części płatności za usługę.
 3. W dniu wykwaterowania należy skontaktować się z właścicielami i ustalić szczegóły zdania pokoju. W przypadku wyjazdu przed planowanym terminem, nie przysługuje zwrot pieniędzy za niewykorzystane, a opłacone dni.
 4. Osoby nie zameldowane w pokoju mogą przebywać w nim od godziny 07:00 do godziny 22:00 po wcześniejszym powiadomieniu właścicieli.
 5. Gość zobowiązany jest do przestrzegania ciszy nocnej od godziny 22.00 do 6.00
 6. Na terenie całego obiektu obowiązuje CAŁKOWITY ZAKAZ PALENIA!
 7. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe w obiekcie zabronione jest używanie w pokojach żelazek elektrycznych, grzałek, kuchenek i innych podobnych urządzeń.
 8. O wszelkich usterkach powstałych w pokoju, w czasie pobytu Gość powinien niezwłocznie poinformować właścicieli obiektu.
 9. Wszystkie usterki zgłoszone później niż w pierwszej dobie pobytu będą egzekwowane od aktualnych Gości.
 10. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia poczynione we wszelkich urządzeniach znajdujących się w obiekcie.
 11. Gość zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o szkodach wyrządzonych przez Niego podczas pobytu i do pokrycia wartości tych szkód.
 12. Każdorazowo opuszczając pokój w czasie pobytu, Gość jest zobowiązany do jego zabezpieczenia poprzez zamknięcie drzwi wejściowych oraz okien, a także poprzez wyłączenie kuchenki gazowej i innych pracujących urządzeń elektrycznych.
 13. Parking jest bezpłatny oraz niestrzeżony. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za pojazdy oraz mienie w nich pozostawione.
 14. W przypadku wystąpienia niemożliwych do przewidzenia okoliczności, których skutków nie można natychmiast zlikwidować, właściciel zobowiązuje się do udostępnienia pokoju zastępczego, podobnego do pokoju pierwotnie zarezerwowanego, o ile będzie takim dysponował. W przypadku braku wolnego pokoju właściciel ma prawo anulować rezerwację.
 15. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za niedogodności powstałe podczas pobytu związane z: pracami budowlanymi lub wykończeniowymi, jakie mogą być prowadzone na terenie obiektu, w którym usytuowany jest pokój oraz przerwami w dostawie mediów.
 16. Zabranie ze sobą zwierząt domowych jest niedozwolone.
 17. Wszystkie przedmioty wchodzące w skład wyposażenia pokoi są własnością mc82. Kradzież będzie zgłaszana odpowiednim służbom.
 18. Zgubienie klucza lub czipa skutkuje karą finansową 50 zł.
 19. Klient ponosi całkowitą odpowiedzialność finansową za szkody wyrządzone w pokoju oraz w budynku.
 20. Niestosowanie się do w/w zasad może skutkować natychmiastowym, wypowiedzeniem najmu bez zachowania prawa do zwrotu pieniędzy za pobyt.  
 21. Polityka ochrony danych osobowych mc82 jest dostępna na stronach internetowych oraz w obiekcie. Obiekt jest całodobowo monitorowany.

  PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

  Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rezerwacji, wyjaśnienia okoliczności ewentualnego naruszenia Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa, oraz rozpatrywania ewentualnych reklamacji.

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że :

  Administratorem danych osobowych pozyskanych w procesie rezerwacji w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa powszechnie obowiązującego, jest Andrzej Stachoń-Haziak mc82 ul. Małe Ciche 82 Murzasichle 34-531

  Podmiotem przetwarzającym dane osobowe jest system rezerwacji online Hotres.pl, który należy do firmy LEMONPIXEL.pl Roman Korczyński z siedzibą w Jeleniej Górze 58-570 ul. Młyńska 12A nazywany dalej Hotres.pl

  Dane osobowe

  1. Na potrzeby procesu rezerwacji / wystawienia dokumentu sprzedaży pobierane są dane osobowe Gościa. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji procesu rezerwacji.
    
  2. Gość posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania.
  3. Opcjonalna zgoda Gościa na przetwarzanie danych w celach marketingowych wymaga zaznaczenia odpowiedniego pola typu ‘checkbox’ w procesie rezerwacji.

   Zgoda ta może być cofnięta poprzez przesłanie odpowiedniej wiadomości na
   adres e-mail : maleciche82@gmail.com.
    
  4. Szczegółowe cele i zakres przetwarzania danych osobowych w systemie Hotres określone są w załączniku.
    

  Zobowiązania Administratora

  1. Administrator zapewnia, że dane osobowe Gościa nie są udostępniane osobom trzecim i w tym zakresie podejmie niezbędne środki i zapewni wykorzystanie swojej wiedzy i doświadczenia w celu realizacji przedmiotowego zapewnienia.
    
  2. Administrator zachowuje prawo udostępnienia danych osobowych podmiotom upoważnionym (Podprocesorzy) oraz w przypadkach przewidzianych przepisami prawa powszechnie obowiązującego. W szczególności dotyczy to podmiotów jakich jak : systemy realizujące płatności online oraz oprogramowanie recepcji.
    
  3. Administrator zobowiązany jest do dotrzymania tajemnicy i poufności informacji uzyskanych w celu realizacji procesu rezerwacji. Podjęte zobowiązanie pozostaje w mocy przez czas nieokreślony.

    

  Zobowiązania Hotres.pl

  1. Hotres.pl jako Podmiot przetwarzający dane osobowe Gościa, zapewnia wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, oraz dodatkowych zabezpieczeń informatycznych, opierających się na sprawdzonych serwerach i systemach służących do przetwarzania danych osobowych w usługach świadczonych drogą elektroniczną.
    
  2. Hotres.pl oświadcza, że systemy informatyczne wykorzystywane do przetwarzania danych osobowych spełniają wymogi obowiązujących przepisów prawa, w szczególności chronione są w stopniu wysokim w rozumieniu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informacyjne służące do przetwarzania danych osobowych.
    
  3. Podwykonawcy i pracownicy Hotres.pl zostaną należycie umocowani do przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją procesu rezerwacji, na co Administrator oraz Gość wyrażają zgodę.
    
  4. W celu zapewnienia najwyższego bezpieczeństwa w przechowywaniu danych osobowych zgodnych z wymogami RODO, Hotres.pl zobowiązany się do:
    
   1. szyfrowania oraz anonimizacji transmisji danych osobowych
     
   2. ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania
     
   3. zdolności do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego
     
   4. regularnego testowania, mierzenia i oceniania skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania danych.

   

  Postanowienia końcowe

  Administrator jest uprawniony do wprowadzenia zmian w postanowieniach Regulaminu w każdym czasie i zależnie od własnej decyzji. W szczególności, może dokonać zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w przypadku:

  1. konieczności dostosowania Regulaminu do przepisów bezwzględnie obowiązujących lub do zmian przepisów prawa mających wpływ na treść Regulaminu;
    
  2. konieczności dostosowania Regulaminu do zalecenia, interpretacji, orzeczenia, postanowienia lub decyzji organu władzy publicznej lub orzeczenia sądowego, mającego wpływ na treść Regulaminu;
    
  3. rozbudowy lub zmiany funkcjonalności Hotres.pl;
×
×

Log in